صدور گواهینامه پذیرش زودهنگام

بنا به تصمیم اتخاد شده شورای سیاستگذاری کنفرانس ملی مهارت‌های نوین در مهندسی برق، کامپیوتر و فن‌آوری ارتباطات، باتوجه به نقش امتیاز پژوهشی در روند علمی محققین، امکان صدور گواهینامه پذیرش زودهنگام برای کلیه پژوهشگران پس از داوری مقالات و پذیرش نهاییاز سوی هیأت علمی و کمیته داوران مهیا گردیده است.

دبیرخانه کنفرانس ملی مهارت‌های نوین در مهندسی برق، کامپیوتر و فن‌آوری ارتباطات

بالا