بنا بر اعلام حمایت انجمن علمی مهندسین برق و الکترونیک ایران (شاخه اصفهان) صورت می‌گیرد.
حدود 1 ماه قبل

چاپ مقالات علمی - پژوهشی در ژورنال JIAEEE و نمایه‌سازی در ISC

بنا بر اعلام حمایت انجمن علمی مهندسین برق و الکترونیک ایران (شاخه اصفهان) صورت می‌گیرد.

مشاهده مطلب
نمایه‌سازی مقالات همزمان با برگزاری کنفرانس صورت می‌گیرد.
حدود 2 ماه قبل

نمایه‌سازی مقالات همزمان با برگزاری کنفرانس

نمایه‌سازی مقالات همزمان با برگزاری کنفرانس صورت می‌گیرد.

مشاهده مطلب
نحوه تکمیل ثبت‌نام و جدول خدمات تعیین گردید.
حدود 2 ماه قبل

راهنمای ثبت‌نام نهایی

نحوه تکمیل ثبت‌نام و جدول خدمات تعیین گردید.

مشاهده مطلب
حمایت پایگاه سیویلیکا از دومین کنفرانس ملی مهارت‌های نوین
حدود 2 ماه قبل

نمایه‌سازی مقالات پذیرفته شده در پایگاه سیویلیکا

حمایت پایگاه سیویلیکا از دومین کنفرانس ملی مهارت‌های نوین

مشاهده مطلب
نحوه تکمیل ثبت‌نام و جدول خدمات تعیین گردید.
حدود 2 ماه قبل

راهنمای ثبت‌نام نهایی

نحوه تکمیل ثبت‌نام و جدول خدمات تعیین گردید.

مشاهده مطلب
بنا بر اعلام حمایت انجمن علمی مهندسین برق و الکترونیک ایران (شاخه اصفهان) صورت می‌گیرد.
حدود 1 ماه قبل

چاپ مقالات علمی - پژوهشی در ژورنال JIAEEE و نمایه‌سازی در ISC

بنا بر اعلام حمایت انجمن علمی مهندسین برق و الکترونیک ایران (شاخه اصفهان) صورت می‌گیرد.

مشاهده مطلب
حمایت پایگاه سیویلیکا از دومین کنفرانس ملی مهارت‌های نوین
حدود 2 ماه قبل

نمایه‌سازی مقالات پذیرفته شده در پایگاه سیویلیکا

حمایت پایگاه سیویلیکا از دومین کنفرانس ملی مهارت‌های نوین

مشاهده مطلب
نمایه‌سازی مقالات همزمان با برگزاری کنفرانس صورت می‌گیرد.
حدود 2 ماه قبل

نمایه‌سازی مقالات همزمان با برگزاری کنفرانس

نمایه‌سازی مقالات همزمان با برگزاری کنفرانس صورت می‌گیرد.

مشاهده مطلب
بنا بر اعلام حمایت انجمن علمی مهندسین برق و الکترونیک ایران (شاخه اصفهان) صورت می‌گیرد.
حدود 1 ماه قبل

چاپ مقالات علمی - پژوهشی در ژورنال JIAEEE و نمایه‌سازی در ISC

بنا بر اعلام حمایت انجمن علمی مهندسین برق و الکترونیک ایران (شاخه اصفهان) صورت می‌گیرد.

مشاهده مطلب
نمایه‌سازی مقالات همزمان با برگزاری کنفرانس صورت می‌گیرد.
حدود 2 ماه قبل

نمایه‌سازی مقالات همزمان با برگزاری کنفرانس

نمایه‌سازی مقالات همزمان با برگزاری کنفرانس صورت می‌گیرد.

مشاهده مطلب
نحوه تکمیل ثبت‌نام و جدول خدمات تعیین گردید.
حدود 2 ماه قبل

راهنمای ثبت‌نام نهایی

نحوه تکمیل ثبت‌نام و جدول خدمات تعیین گردید.

مشاهده مطلب
حمایت پایگاه سیویلیکا از دومین کنفرانس ملی مهارت‌های نوین
حدود 2 ماه قبل

نمایه‌سازی مقالات پذیرفته شده در پایگاه سیویلیکا

حمایت پایگاه سیویلیکا از دومین کنفرانس ملی مهارت‌های نوین

مشاهده مطلب

اطلاعیه ها

اطلاعیه ها
بالا